ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 43/00743

บริษัท         :  หลีเป๊ะทราเวลเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 43/00743

รายละเอียดของบริษัท

ที่อยู่           :  บ้านเลขที่418 หมู่ 7 ตำบล.เกาะสาหร่าย อำเภอ.เมือง จังหวัด.สตูล 91000  เกาะหลีเป๊ะ

Website     :  www.lipetravelcenter.com

E-mail        :  Lipetravelcenter@gmail.com

Line@        :  @Lipecenter

Facebook   :  กาะหลีเป๊ะ Lipe Travel Center

Center        :  063-509-9499

                   :  Admin 1                           : 093-509-9499

                   :  Admin 2                           : 098-509-9499

สายตรง       :  ท่ารถ ท่าเรือ ปากบารา        : 063-509-9499

                   :  เรือหางยาวและทริปดำน้ำ    : 062-509-9499

                   :  ห้องพักและรีสอร์ท              : 090-225-3701,064-073-3331

 

มีบริษัทในเครือดังนี้

   1. เรือหางยาวโชคบุญชู ให้บริการเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

   2. Lipe Brother Resort ให้บริการห้องพัก

   3. Lipe @ Home ให้บริการบ้านพัก

ขั้นตอนการจอง

     ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกที่พักโปรแกรมเที่ยวและการเดินทางต่างๆ

      กรุณาอ่านเงื่อนไขและโปรแกรมทัวร์ก่อนทำการจองทุกครั้ง

      แจ้งรายละเอียด

        - ชื่อ นามสกุล ผู้จอง

        - เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้จริง 1 เบอร์ และเบอร์โทรสำรอง 1 เบอร์

        - แจ้งรายการ วันที่เดินทาง เวลาการเดินทาง/ไฟท์บิน โดยประมาณ

        - ส่งสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน

      เมื่อได้รับการยืนยันการจองแล้วทางบริษัทจะทำการส่ง Voucher กลับให้ท่านเพื่อเป็นหลักฐานการจอง และเพื่อเป็นหลักฐานยื่นให้กับ ทางรถ เรือ ทริปดำน้ำ และที่พัก

ช่องทางการชำระเงิน

เงื่อนไข

   ยืนยันการจองท่านต้องชำระเงินตามเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

   กรณีกำหนดวันเดินทางได้แล้วต้องทำการมัดจำอย่างน้อย 50% หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือชำระเต็มจำนวนกรณีจองก่อน15วันเดินทาง

   กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้า15วัน จึงสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและสามารถขอยกเลิกรับเงินคืนได้เต็มจำนวน เกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

   ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติ การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายขณะเดินทาง เหตุการณ์ที่เหลือการควบคุมของบริษัท

   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าได้อาจจะงดออกดำน้ำทางบริษัทจะคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักกรณีไม่ได้ออกดำน้ำทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ในส่วนของค่าทริปดำน้ำไม่สามารถคืนที่พักได้

   เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาติให้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ โรคกระดูกสันหลัง รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆที่มีสภาวะเสี่ยง ร่วมเดินทางกับทัวร์

หมายเหตุ       

   เมื่อมีการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆแล้ว การยืนยันถือว่าเสร็จสมบูรญ์