การจองและเงื่อนไขการจอง 

ชื่อบริษัท : Lipe Travel Center
โทรศัพท์ : 081-0999499
E-mail : Lipetravelcenter@gmail.com
Line@ : Lipecenter
Website : www.lipetravelcenter.com
สายตรง ฝ่ายเรือและทริปดำน้ำ : 097-0815566
ฝ่ายรีสอร์ท ห้องพัก : 064-0733331
ฝ่ายแพ็คเก็จ : 097-3457308
รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคาร : ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี : นายพลากร ลัคนาวงศ์
เลขที่บัญชี : 2062055920
**ส่งหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง
ที่อยู่: 418 หมู่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ขั้นตอนการจอง

  • เลือกแพ็กเก็จหรือโปรแกรมการเดินทาง
  • อ่านเงื่อนไขก่อนทำการจองทุกครั้ง
  •  แจ้งรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง 1 ท่าน
  • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้จริง 1 เบอร์ และเบอร์โทรสำรอง 1 เบอร์
  • แจ้งวันที่เดินทาง
  • เวลาการเดินทาง/ไฟท์บิน
  •  สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน
หมายเหตุ
• ทางเราจะส่งหลักฐานการจองกลับไปให้ท่าน หลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางได้เลย ทางบริษัทจะทำการโทรคอนเฟิร์มอีกครั้งก่อนวันเดินทาง 1 วัน
• ท่านสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
เงื่อนไข
1. ก่อนทำการจองกรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขทุกครั้ง
2. หลังจากการจองแล้วทางบริษัทต้องทำการลงบุ๊คเลย ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังวางมัดจำทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนมัดจำ
3. กรณีกำหนดวันเดินทางได้แล้วต้องทำการมัดจำอย่างน้อย 50% ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 15 วัน
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติ การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายขณะเดินทาง เหตุการณ์ที่เหลือการควบคุมของบริษัท
5. กรณีทำการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ทุกกรณี
6. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าได้ อาจจะงดออกดำน้ำทางบริษัทจะคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก กรณีไม่ได้ออกดาน้ำ ทางบริษัทจะทาการคืนเงินให้ในส่วนของค่าทริปดำน้ำไม่สามารถคืนที่พักได้
7. เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ โรคกระดูกสันหลัง รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆที่มีสภาวะเสี่ยง ร่วมเดินทางกับทัวร์
8. เมื่อมีการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆแล้ว

ค้นหาบทความ